Giải pháp Infosoft OMS

Infosoft®OMS (Infosoft Operations Management System) – Hệ thống Thông tin Quản lý Điều hành

Infosoft®OMS là giải pháp triển khai các ứng dụng và quy trình hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành trên nền phần mềm Infosoft®BPM. Infosoft®OMS nhằm hỗ trợ lãnh đạo từ cấp cao nhất và quản lý các cấp dễ dàng thực hiện công tác quản lý điều hành và tương tác trực tiếp trên phần mềm.

Infosoft®OMS gồm có các quy trình chính như sau:

 • Quy trình quản lý mục tiêu
  Kiểm soát quá trình ban hành và thực hiện Mục tiêu công ty, Mục tiêu bộ phận (phòng, ban) và Mục tiêu cá nhân.
 • Quy trình quản lý kế hoạch hành động
  Kiểm soát quá trình ban hành và thực hiện kế hoạch hành động của từng bộ phận (phòng, ban) và cá nhân. Mỗi kế hoạch hành động gắn liền với một mục tiêu tương ứng.
 • Quy trình quản lý kế hoạch tuần
  Kiểm soát quá trình ban hành và thực hiện kế hoạch tuần của từng bộ phận (phòng, ban) và cá nhân.
 • Quy trình quản lý chỉ đạo giao việc
  Kiểm soát quá trình ban hành và thực hiện thông tin chỉ đạo giao việc của các cấp lãnh đạo và quản lý.
 • Quy trình quản lý công việc
  Kiểm soát quá trình phân công giao việc và thực hiện chi tiết từng hạng mục công việc của các bộ phận (phòng, ban) và từng cá nhân.
 • Quy trình quản lý báo cáo tuần
  Kiểm soát quá trình báo cáo kết quả thực hiện công việc trong tuần của từng bộ phận (phòng, ban) và cá nhân.
 • Quy trình quản lý phê duyệt đề nghị kiến nghị
  Kiểm soát quá trình đề xuất, phê duyệt và ban hành ý kiến chỉ đạo giải quyết, áp dụng cho tất cả các loại thông tin tham mưu, đề xuất, đề nghị, kiến nghị, v.v…
 • Quy trình quản lý phê duyệt đề nghị mua hàng
  Kiểm soát quá trình đề xuất và phê duyệt đề nghị mua hàng của các bộ phận (phòng, ban) và cá nhân.
 • Quy trình quản lý phê duyệt đăng ký nghỉ phép
  Kiểm soát quá trình đề xuất và phê duyệt đăng ký nghỉ phép của các bộ phận (phòng, ban) và cá nhân.
 • Quy trình quản lý phê duyệt đăng ký đi công tác
  Kiểm soát quá trình đề xuất và phê duyệt đăng ký đi công tác của các bộ phận (phòng, ban) và cá nhân.
 • Quy trình quản lý phê duyệt đăng ký lịch họp
  Kiểm soát quá trình đề xuất và phê duyệt đăng ký lịch họp của của các bộ phận (phòng, ban) và cá nhân.
 • Quy trình quản lý phê duyệt đăng ký làm ngoài giờ
  Kiểm soát quá trình đề xuất và phê duyệt đăng ký làm ngoài giờ của của các bộ phận (phòng, ban) và cá nhân.
 • Quy trình quản lý phê duyệt và ban hành văn bản
  Kiểm soát quá trình đề xuất và phê duyệt ban hành tài liệu văn bản các loại.