Giải pháp Infosoft HRM

Infosoft®HRM (Infosoft Human Resource Management) – Hệ thống Thông tin Quản lý Nguồn lực Nhân sự.

Infosoft®HRM là giải pháp triển khai các ứng dụng và quy trình hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành và quản lý nguồn lực nhân sự trên nền phần mềm Infosoft®BPM. Infosoft®HRM hỗ trợ quản lý đầy đủ thông tin nhân sự và các quá trình liên quan.

Infosoft®HRM gồm có các tính năng chính như sau:

 • Quản lý thông tin nhân sự
  • Thông tin cá nhân
  • Thông tin người thân
  • Quá trình hợp đồng lao động
  • Quá trình bảo hiểm
  • Quá trình công tác
  • Quá trình khen thưởng
  • Quá trình kỹ luật
  • Quá trình nghỉ phép
 • Quản lý hồ sơ nhân sự
  • Hồ sơ hợp đồng lao động
  • Hồ sơ bảo hiểm
  • Hồ sơ tuyển dụng
  • Hồ sơ đào tạo
  • Hồ sơ đánh giá nhân sự
  • Hồ sơ quyết định
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tính lương