Giải pháp Infosoft ERM

Infosoft®ERM (Infosoft Enterprise Resource Management) – Hệ thống Thông tin Quản lý Nguồn lực Doanh nghiệp.

Infosoft®ERM là giải pháp triển khai các ứng dụng và quy trình hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành tổng thể doanh nghiệp trên nền phần mềm Infosoft®BPM.

Infosoft®ERM là giải pháp tích hợp đầy đủ các phân hệ gồm:

  • Infosoft®OMS
  • Infosoft®HRM
  • Infosoft®ECM
  • Các phân hệ phát triển mở rộng, gồm: Quản lý mua hàng, Quản lý bán hàng, Quản lý vật tư, Quản lý kho, Quản lý sản xuất, v.v…
  • Tích hợp phần mềm quản lý tài chính kế toán và các phần mềm chuyên dùng khác.