Giải pháp Infosoft ECM

Infosoft®ECM (Infosoft Enterprise Content Management) – Hệ thống Thông tin Quản lý Văn bản.

Infosoft®ECM là giải pháp triển khai các ứng dụng và quy trình hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành và quản lý tài liệu, hồ sơ, văn bản trên nền phần mềm Infosoft®BPM.

Infosoft® ECM gồm có các tính năng chính như sau:

  • Quy trình quản lý đề xuất soạn thảo tài liệu
  • Quy trình quản lý phê duyệt ban hành tài liệu
  • Quy trình quản lý văn bản đến
  • Quy trình quản lý văn bản đi
  • Quy trình quản lý văn bản nội bộ
  • Các quy trình quản lý phê duyệt hồ sơ (theo yêu cầu), v.v…