Sản phẩm

Infosoft BPM

Infosoft Business Process Management
Công cụ hỗ trợ số hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý

Infosoft OMS

Infosoft Operations Management System
Hệ thống Thông tin Quản lý Điều hành

Infosoft HRM

Infosoft Human Resource Management
Hệ thống Thông tin Quản lý Nguồn lực Nhân sự

Infosoft ECM

Infosoft Enterprise Content Management
Hệ thống Thông tin Quản lý Văn bản

Khách hàng